Corona

Kan ik nog logeren in Vlaanderen Vakantieland met het coronavirus?

Lees hier >

Algemene voorwaarden & disclaimer

Algemene voorwaarden voor het huidige jaar

Alle informatie over logeren in Vlaanderen Vakantieland tijdens de coronacrisis vind je hier.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd aangepast kunnen worden - zijn van toepassing op elke boeking door de reiziger van een verblijf uit het aanbod ’Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ voor het huidige jaar. Een boeking impliceert de kennisname van deze algemene voorwaarden door de reiziger, alsook de aanvaarding ervan. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de Reisorganisator.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

Aanbod ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’: logiesaanbod in het logiesboek en op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland.

Boeking: elke bestelling of reservatie van een reis;
Logiesboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’: logiesboek uitgegeven door Logeren in Vlaanderen vzw;

Reisorganisator: iedere logiesverstrekker of toeristische of boekingscentrale die binnen het aanbod ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ verblijven aanbiedt;

Reiziger: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een verblijf uit het aanbod ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ boekt;

Logeren in Vlaanderen vzw: een publiek-private samenwerking tussen de vijf Provinciale Toeristische Organisaties (Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Limburg) en de private logiessector (Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw en Horeca Vlaanderen) met hoofdkantoor te 3000 Leuven, Diestsevest 40, tel. 016 28 60 35, info@logereninvlaanderen.be

Toerisme Vlaanderen: dienst die instaat voor een correcte toepassing van het Vlaamse Logiesdecreet en de toekenning van de erkenningen en classificatie.

ARTIKEL 3 – AANBOD

3.1. De gegevens binnen het aanbod ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ binden de reisorganisator, tenzij wijzigingen in de gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór de boeking ter kennis van de reiziger zijn gebracht, dan wel mits akkoord van de reiziger ná de boeking, alsook tenzij in de omstandigheid van artikel 11.3.

3.2. Het aanbod geldt steeds op basis van beschikbaarheid.

ARTIKEL 4 – BOEKEN VAN EEN VERBLIJF

4.1. De reiziger boekt een verblijf rechtstreeks bij de reisorganisator en verstrekt hierbij alle nuttige inlichtingen die hem uitdrukkelijk door de reisorganisator gevraagd worden. In geval de reiziger onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt die voor de reisorganisator bijkomende kosten met zich meebrengen, vallen deze kosten naar keuze van de reisorganisator ten laste van de reiziger.

4.2. Vanaf het ogenblik dat de reiziger een boeking heeft gemaakt, treedt Logeren in Vlaanderen vzw uitsluitend als tussenpersoon op tussen de reiziger en de reisorganisator. Logeren in Vlaanderen vzw zal de relevante gegevens van uw boeking naar de betreffende reisorganisator sturen die vervolgens ertoe gehouden is de reiziger tijdig een schriftelijke boekingsbevestiging te bezorgen. Logeren in Vlaanderen vzw doet dus niet aan het (her)verkopen, verhuren, aanbieden van (reis)producten of -diensten.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. De vermelde prijzen zijn de totale prijzen ‘alles inbegrepen’ incl. BTW en omvatten het logies en alle aangeboden diensten, verblijfstaksen en alle overige taksen, tenzij anders vermeld. Extra’s en toeslagen mogen afzonderlijk worden aangerekend en worden op voorhand meegedeeld. Prijzen, extra's en toeslagen gelden voor het huidige jaar. Eventuele bijkomende kosten zoals voor extra personen, gas- en elektriciteitsverbruik, kosten van schoonmaak, bedlinnen, etc.; dienen actief door de reisorganisator te worden gecommuniceerd.
5.2. De prijzen voor hotel- en gastenkamerverblijven en verblijven in een logies volgens kamertype zijn basisprijzen voor een standaard 2-persoonskamer voor één (1) nacht met ontbijt, al dan niet met ontbijt en/of halfpension, tenzij anders vermeld.

5.3. Voor appartements-, studio-, woning- en bungalowverblijven en verblijven in een logies volgens verhuurtype gelden de prijzen per wooneenheid, tenzij anders vermeld.

5.4. De vermelde totaalprijzen zijn richtprijzen. De reisorganisator wordt ertoe gehouden de inhoud/prijzen van zijn aanbieding zoveel mogelijk te respecteren zoals ze gepubliceerd worden in het logiesboek en/of op de website Logeren in Vlaanderen Vakantieland. Afhankelijk van het aantal dagen, geboekte activiteiten, seizoen, promotionele acties van de reisorganisator of indien de prijzen onjuist blijken ingevolge (druk)fouten kunnen de prijzen tijdens het lopende campagnejaar afwijken. Voorafgaand aan zijn boeking, zal de reiziger zich terdege informeren bij de reisorganisator over de actuele totaalprijs.

5.5. Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

ARTIKEL 6 – BETALING EN VOORSCHOTTEN

De reisorganisator kan via de boekingsfactuur of -bevestiging de reiziger om een voorschot verzoeken van maximum 50% van de totale kostprijs van het verblijf.
De reisorganisator verstrekt de reiziger een schriftelijk bewijs van betaling van het voorschot met vermelding van het nog te betalen saldo, alsook de uiterlijke datum waarop dit saldo dient te worden betaald. Bij boekingen tot 8 weken voor aanvang van het verblijf of bij kleine dossiers (= tot 200 euro) kan de reisorganisator de volledige betaling van de totale kostprijs vragen.

ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN, OVERDRACHTEN, ANNULERINGEN EN OVERBOEKING

De reisorganisator informeert de reiziger over zijn annuleringsvoorwaarden en de (eventuele) kosten voor wijziging of overdracht van boeking. Beschikt de reisorganisator niet over eigen specifieke voorwaarden ter zake of voorwaarden vermeld in de online boekingsmodule Portal Booker, dan zijn de hieronder vermelde voorwaarden van toepassing.

7.1. Wijziging

Tot 14 dagen voor aankomst kan de reiziger zonder bijkomende kosten wijzigingen aanbrengen in zijn boeking (datum, aantal personen, verlenging, enz.). Richt de reiziger dit verzoek minder dan 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf, dan kan de reisorganisator alle kosten die daardoor zouden worden veroorzaakt aan de reiziger aanrekenen.

7.2. Overdracht

Vóór de aanvang van het geboekte verblijf kan de reiziger de boeking aan een derde overdragen. De reiziger brengt de reisorganisator hiervan binnen een redelijke termijn en uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van het geboekte verblijf schriftelijk op de hoogte. De overdrager en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale kostprijs van het geboekte verblijf en de (eventuele) kosten van de overdracht.

7.3. Annulering door de reiziger

7.3.1 Hotels, B&Bs, gastenkamers en logies volgens kamertype

Bij annulering behoudens overmacht door de reiziger wegens een niet aan de aanbieder toe te rekenen omstandigheid, kunnen  de volgende kosten aan de reiziger worden aangerekend. De reiziger dient al dan niet een annuleringskost te betalen naargelang het tijdstip van de annulering (de juiste datum hiervan wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het schriftelijke annuleringsverzoek van de reiziger):

bij annulering meer dan 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf: een administratiekost van maximum 25 euro;
bij annulering tussen 14 en 3 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 50% van de totale kostprijs van het verblijf;
bij annulering minder dan 3 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 100% van de totale kostprijs van het verblijf.

Indien een voorschot is betaald, kan dit hierbij  voorschot mee in rekening gebracht en/of ingehouden worden door de aanbieder.

7.3.2. Vakantiewoningen en andere verhuuraccommodaties (appartements-, studio-, woning- en bungalowverblijven)

Bij annulering behoudens overmacht door de reiziger wegens een niet aan de aanbieder toe te rekenen omstandigheid, kunnen  de volgende kosten aan de reiziger worden aangerekend. De reiziger dient al dan niet een annuleringskost te betalen naargelang het tijdstip van de annulering (de juiste datum hiervan wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het schriftelijk annuleringsverzoek van de reiziger):

bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst kan 50% van de arrangementsprijs aan de reiziger worden aangerekend.
bij annulering vanaf de 2de dag voor aankomst kan de totale arrangementsprijs worden aangerekend.

Indien een voorschot is betaald, kan dit hierbij voorschot mee in rekening gebracht en/of ingehouden worden door de aanbieder.

7.4. Annulering door de reisorganisator

Bij annulering behoudens overmacht door de aanbieder wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van de aanbieder van gelijke of betere kwaliteit zonder bijkomende kosten, dan wel een aanbod van mindere kwaliteit waarbij de aanbieder het verschil in prijs met een aanbod van gelijke kwaliteit zo spoedig mogelijk terugbetaalt;
ofwel de zo spoedig mogelijke terugbetaling door de aanbieder van alle door de reiziger reeds betaalde bedragen;
ofwel een voucher ter waarde van de reeds betaalde bedragen en/of de totale logiesvergoeding die kan dienen als tegemoetkoming bij een toekomstige boeking.   

7.5. Pakketreizen

Indien het gaat om een reis die valt onder het toepassingsgebied van de wet op de Pakketreizen van 21 november 2017, heeft de reiziger het recht om de reis zonder kosten te annuleren voor het begin van de reis, indien zich op de plaats van bestemming van de reis of in de onmiddellijk omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor  het passagiersvervoer naar de plaats van bestemming. De reiziger heeft in dat geval recht op een volledige terugbetaling van alle voor de reis betaalde bedragen, zonder echter het recht te hebben op een bijkomende schadevergoeding.

7.6. Annulering omwille van overmacht

Bij annulering (ongeacht of zulks door de reiziger dan wel de aanbieder gebeurt) wegens overmacht zoals bepaald in dit artikel 7.6, is geen van partijen aansprakelijk. De aanbieder heeft wel het recht (waarvan door de aanbieder afstand kan worden gedaan) om de helft van een eventueel betaald voorschot in te houden, doch enkel en alleen indien een voorschot zou zijn betaald door de reiziger aan de aanbieder voorafgaand aan de reis en het intreden van de overmacht. Onder overmacht wordt onder meer doch niet limitatief verstaan: oorlog, stakingen, opstanden, ernstige veiligheidsproblemen zoals terrorisme, grote gevaren voor de menselijke gezondheid zoals de uitbraak van een ernstig(e) ziekte, een virus of een pandemie zowel thuis als op de bestemming, natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen of weersomstandigheden waardoor veilig reizen niet gegarandeerd kan worden.

Het staat de aanbieder en de reiziger vrij om onderling andersluidende afspraken bij overmacht te maken (in het voordeel van de reiziger dan wel de aanbieder).

Bovendien wordt de reiziger door Logeren in Vlaanderen vzw expliciet aangeraden om een annulatieverzekering af te sluiten met een verzekeringsmaatschappij van zijn of haar keuze.

7.7. Overboeking

In geval van overboeking is de reisorganisator gehouden op eigen initiatief de reiziger gelijkwaardig logies en diensten te verschaffen tegen dezelfde prijs. Gelijkwaardig logies verwijst naar logies met tenminste dezelfde indeling in categorie. Meerkosten ten gevolge van overboeking zijn volledig ten laste van de reisorganisator. De reisorganisator in gebreke is er toe gehouden alle kosten rechtstreeks verbonden aan deze tekortkoming (vb. vervoer per taxi naar een ander hotel) te dragen.

ARTIKEL 8 – LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIECHEQUE

8.1. De logies uit het aanbod ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ verbinden er zich toe de Logeren in Vlaanderen Vakantiecheque als vorm van betaalmiddel te aanvaarden.

8.2. Met deze geschenkbon kan een verblijf betaald worden bij de logies, die zich in het aanbod van Logeren in Vlaanderen Vakantieland bevinden op het moment van betaling.

8.3. De Vakantiecheque geldt als betaalmiddel voor alle diensten (vb. sauna, maaltijden, …) aangeboden door het logies aan de reiziger tijdens zijn verblijf via Logeren in Vlaanderen Vakantieland, op voorwaarde dat er een overnachting plaatsvindt.

8.4. De Vakantiecheque blijft 18 maanden geldig. De cheque is bruikbaar tot de vervaldatum (vermeld op de cheque) en kan niet verlengd worden.

8.5. Wanneer het te betalen bedrag hoger ligt dan de waarde van de Vakantiecheque(s), dient de reiziger bij de eindafrekening het resterende bedrag te betalen. Wanneer de waarde van de Vakantiecheque(s) hoger ligt dan het te betalen bedrag, is de reisorganisator niet verplicht het resterende bedrag terug te betalen. De Vakantiecheque is niet inruilbaar tegen geld. Er kan dus een risico op verlies van de resterende waarde bestaan.

8.6. De reiziger moet de reisorganisator vooraf informeren dat (deels) zal betaald worden met de Vakantiecheque(s). De reservatie dient te gebeuren via de kanalen van Logeren in Vlaanderen Vakantieland of rechtstreeks bij de reisorganisator.

ARTIKEL 9 – KWALITEITSLABEL

9.1. De logiesuitbatingen zijn aangemeld, erkend of vergund bij Toerisme Vlaanderen.

9.2. De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de logiesuitbaters. De logiesuitbaters zien erop toe dat de informatie m.b.t. vergunningsstatus, classificatie en capaciteit overeenkomt met de gegevens zoals geregistreerd bij Toerisme Vlaanderen.

9.3. Een herkenningsteken aan de ingang van de uitbating geeft aan dat het om een vergund of erkend logies gaat. Dit kwaliteitslabel geeft de garantie dat het logies gecontroleerd werd door Toerisme Vlaanderen. De schaal van comfort is merkbaar aan het aantal toegekende sterren of aanduiding "basis-comfort-luxe". Deze sterren of aanduiding staan ook vermeld op het herkenningsteken. Meer informatie over de inhoud van de toegekende comfortclassificatie is terug te vinden via de website van Toerisme Vlaanderen: http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/erkenning.

ARTIKEL 10 – KLACHTENREGELING

10.1. Klachten vóór de aanvang van het verblijf dient de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs bij de reisorganisator in te dienen.

10.2. Klachten tijdens het verblijf dient de reiziger zo snel mogelijk ter plaatse op een gepaste en bewijskrachtige manier bij de reisorganisator in te dienen.

10.3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht melden, dan dient de reiziger uiterlijk 14 dagen na afloop van het verblijf een klacht in te dienen bij Logeren in Vlaanderen die de klacht zorgvuldig en binnen een redelijke termijn zal afhandelen.

10.4. Klachten inzake de naleving van de bepalingen van het Vlaamse Logiesdecreet (zowel wat betreft de exploitatievoorwaarden als de classificatienormen) worden behandeld door de Toerisme Vlaanderen tel. 02/504.04.00, logies@toerismevlaanderen.behttp://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Behoudens overmacht is de reisorganisator aansprakelijk voor de goede uitvoering van het geboekte verblijf, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijze mag hebben, en voor alle uit de boeking voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen uit te voeren zijn door hemzelf dan wel door andere dienstverstrekkers, en dit onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere dienstverstrekkers aan te spreken. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

11.2. De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator, zijn personeel of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn eigen verplichtingen niet nakomt.

11.3. Logeren in Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten in het logiesboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’, noch voor (eventuele) schade die zou kunnen voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van een aanbod op een bepaalde datum.

11.4. Logeren in Vlaanderen kan verder niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuken op rechten van de reiziger of derden of schade geleden door de reiziger of derden als gevolg van een inbreuk vanwege de reisorganisator op deze algemene voorwaarden of de op hem toepasselijke vigerende wet- en regelgeving.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Het Belgisch recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij geschillen zijn steeds de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven exclusief bevoegd.

 

Disclaimer - gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Logeren in Vlaanderen vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven.
Door gebruik te maken van deze website verbind je jou ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle teksten, foto’s, beelden, kaarten, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Logeren in Vlaanderen de informatie op deze website op te slaan (met uitzondering van de informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken) of te gebruiken in welke vorm dan ook.

Als Logeren in Vlaanderen jou de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaar je Logeren in Vlaanderen tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Logeren in Vlaanderen controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Logeren in Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Het plaatsen van links op de website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s door Logeren in Vlaanderen.

BEOORDELEN VAN LOGIES EN VERSTREKKEN VAN TIPS AAN ANDERE BEZOEKERS

Doorheen deze website heb je de mogelijkheid om aan logies een waarderingscijfer te geven en er een review over te geven. In alle omstandigheden is het de bedoeling om hierbij constructief te communiceren met de andere bezoekers van de website en geen provocerend of beledigend taalgebruik te hanteren of onjuiste informatie te verstrekken. Wordt dit toch gedaan, dan eigent Logeren in Vlaanderen zich het recht toe om de betreffende informatie van de website te verwijderen. Hierover is geen enkele discussie mogelijk.
Bovendien ziet Logeren in Vlaanderen er nauwgezet op toe dat alle reviews van de bezoekers geschreven zijn uit eigen ervaring en geen foutieve informatie bevatten.
De bestanden die je verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
Je mag de op deze website vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden zoals spamming, stalking en laster.

AANSPRAKELIJKHEID VAN LOGEREN IN VLAANDEREN

De informatie die wordt aangeboden op deze website maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Logeren in Vlaanderen kan op om het even welk ogenblik verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen op deze website.
Logeren in Vlaanderen streeft ernaar jou zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Logeren in Vlaanderen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien je onjuistheden zou vaststellen, kan je steeds contact opnemen met info@logereninvlaanderen.be.

Logeren in Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op deze website. Incorrecte of foutieve gegevens geven in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie. 
Logeren in Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, tips of de door de bezoekers geplaatste reviews, vragen, antwoorden en overige teksten.

Elke beslissing tot het boeken van een arrangement of logies als resultaat van op deze website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website. 
Logeren in Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van deze website.

PRIVACY

De bescherming van persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor Logeren in Vlaanderen. Wij zetten ons in om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Voor meer informatie lees ons privacybeleid.

Laat je inspireren

Ik ontvang graag inspiratie en de leukste vakantietips van Logeren in Vlaanderen Vakantieland.