Corona

Kan ik nog logeren in Vlaanderen Vakantieland met het coronavirus?

Lees hier >

Privacy

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

De vzw Logeren in Vlaanderen is eigenaar van het merk Vlaanderen Vakantieland en van de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van adverteerders-logiesuitbaters gepubliceerd staan.

Logeren in Vlaanderen draagt graag zorg voor haar klanten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker

De vzw Logeren in Vlaanderen met maatschappelijke zetel te Diestsevest 40, 3000 Leuven is eigenaar van het merk Vlaanderen Vakantieland en de website www.vlaanderenvakantieland.be.

Logeren in Vlaanderen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be (hierna: “de Website” of www.logereninvlaanderenvakantieland.be) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website ‘www.logereninvlaanderenvakantieland.be’ vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over de organisatie, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.
Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zal de vzw Logeren in Vlaanderen deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die de vzw Logeren in Vlaanderen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in opdracht van de vzw Logeren in Vlaanderen. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De vzw geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat de vzw Logeren in Vlaanderen persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar de vzw mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

De vzw verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Categorie 1 De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens. We houden bij:
  • Hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer).
  • Hoe vaak er op een filter in de facetnavigatie geklikt wordt (maar niet wie erop klikt of wanneer).
  • Zoekopdrachten worden doorgestuurd naar de boekingsmodule van Stardekk, maar de persoonsgegevens van de persoon die deze zoekopdracht uitvoert, niet. Met uitzondering van de zoekparameters die deze persoon zelf manueel ingegeven heeft.
  • Voor niet-ingelogde gebruikers wordt een sessiecookie ingesteld die bijhoudt of de bezoeker al dan niet ingelogd is. Deze sessiecookie houdt ook bij op welke zoekparameters de bezoeker gezocht heeft, maar dit enkel zodat hij via "Terug naar overzicht" kan teruggaan naar de vorige pagina. Favorieten voor een niet-ingelogde gebruiker worden hierin ook bewaard. Deze sessiecookie blijft enkel geldig gedurende de browsersessie van de bezoeker - totdat deze verloopt – en wordt nergens permanent opgeslagen.
  • Er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.
  • Er wordt een cookie ingesteld als de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.
 • Categorie 2 (aanmaken account) De gegevens die we hieronder bijhouden zijn persoonsgegevens met name je  voornaam, achternaam, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land), geboortedatum, geslacht, je  interesses (qua vakantieverblijf, activiteit en faciliteiten), datum van creatie, datum van laatste aanpassing, laatste inlogdatum, actieve taal bij het aanmaken van een profiel en het beheer van een account op de Website. In de account worden ook je  favoriete logies en je  boekingsgeschiedenis bijgehouden. 
 • Categorie 3 (registratie nieuwsbrief) Je e-mailadres inclusief interesses bij registratie voor onze nieuwbrief op de Website.
 • Categorie 4 (aankoop Vakantiecheque) Je  aankoopbedrag, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele facturatiegegevens bij aankoop van de Vakantiecheque op de Website.
 • Categorie 5 (bestelling logiesboek) Je  voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum (eventueel ook gegevens uit categorie 2 als je kiest om een account te maken en categorie 3 als je kiest voor de nieuwsbriefinschrijving)  bij bestelling van ons logiesboek op de Website.
 • Categorie 6 (boeking logies) Je  e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, achternaam, aantal personen, telefoonnummer, adresgegevens, creditcardgegevens als garantie bij het boeken van een logies via de Website.
 • Categorie 7 (contactaanvraag logies) Je  e-mailadres, reden, voornaam, achternaam, telefoonnummer, boodschap (eventueel ook gegevens uit categorie 2 als je kiest om een account te maken en categorie 3 als je kiest voor de nieuwsbriefinschrijving) bij een contactaanvraag aan een logies op de Website.
 • Categorie 8 (contactaanvraag Logeren in Vlaanderen) Je  contactreden, voornaam, achternaam, e-mailadres, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer en boodschap (eventueel ook gegevens uit categorie 3 bij nieuwsbriefinschrijving) bij een contactaanvraag aan Logeren in Vlaanderen op de Website.
 • Categorie 9 (reviews) Je  boodschap, e-mailadres, voornaam, achternaam, score op ligging, score op hygiëne, score op onthaal, score op comfort, score op eten, reisgezelschap bij het plaatsen van een review op de Website.
 • Categorie 10 (dynamische formulieren) Je  voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, eventueel antwoord wedstrijdvraag, eventueel antwoord schiftingsvraag (eventueel ook de gegevens uit categorie 3 bij een nieuwsbriefinschrijving) bij het invullen van een dynamisch formulier (vb. wedstrijdformulier).
 • Categorie 11 (lidmaatschap) Voornaam, achternaam (van hoofd- en medeuitbater), e-mailadres (van hoofd- en medeuitbater), telefoonnummer, GSM, naam logies, logiestype, webadres, postadres logies, facturatienaam, facturatieadres, BTW nummer, vergunning.
 • Categorie 12 (marktstudies) Je voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres bij registratie op de nieuwsbrief en/of bestelling van het logiesboek op de Website.
 • Categorie 13 (IP-adres) Je  IP-adres, door de hostingfirma om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen.
 • Categorie 14 (controle spam) Je  IP-adres, de user agent, het aanvraagadres (request URI) en de referrer ter controle van spam. Deze gegevens worden na de aanvraag niet verder bewaard, enkel het resultaat van al dan niet spam.
 • Categorie 15 (persoonsgegevens van anderen) We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

 • Categorie 1 Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 2 Het beheer van je  account op de Website met het oog op het gebruik van onze webshop en Website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. En indien door jou aangegeven, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheid gerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
 • Categorie 3 Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je  expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheid gerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
 • Categorie 4 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 5 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 6 en 7 Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 8 Het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond je expliciete en voorafgaande toestemming.
 • Categorie 9 Je contacteren in kader van het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 10 Je contacteren in kader van een wedstrijd waar je aan deelnam, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 11 Het aanmaken van lidmaatschap, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 12 Je contacteren in kader van marktstudies met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 13 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 14 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van vzw Logeren in Vlaanderen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 15 Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

Google Analytics

Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Retargeting cookies

Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van je  eerdere aan onze Websites advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruik wij Facebook Pixel.

Mediahuis

Mediahuis plaatst third-party cookies (cookies van derden) op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. Deze worden gebruikt voor profilering en retargeting doeleinden. Meer informatie over gegevensgebruik door Mediahuis. De geldigheidsduur bedraagt 13 maanden.

Facebook buttons

Op onze Website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Toelating voor verwerking

Als de vzw jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal vzw Logeren in Vlaanderen jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De verwerking van je  persoonsgegevens omvat eveneens profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen.

Toegang tot gegevens

De vzw geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de vzw Logeren in Vlaanderen persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties waar de vzw mee samenwerkt (Westtoer, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Provincie Antwerpen), wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

De gegevens kunnen worden geraadpleegd of verwerkt door personeel in dienst van Logeren in Vlaanderen vzw. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

We werken samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).  Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door ons werd gevraagd.

De vzw verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Je rechten

 • Recht op toegang en inzage  Je hebt het recht de gegevens die de vzw Logeren in Vlaanderen over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van de vzw Logeren in Vlaanderen verwijderd worden.
 • Recht op correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de vzw Logeren in Vlaanderen.
  Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  Als je de communicatie van Logeren in Vlaanderen niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven op de mailings via unsubscribe of per e-mail (info@logereninvlaanderen.be) of per brief (vzw Logeren in Vlaanderen, Diestsevest 40, 3000 Leuven) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.
  Je krijgt wel nog steeds dienst gerelateerde berichten van ons in kader van huidige overeenkomsten.
  Daarnaast heb je steeds de mogelijkheid om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen door in te loggen op het portaal. Indien je hulp nodig hebt, kan je Logeren in Vlaanderen steeds bereiken op 016 28 60 35 of via info@logereninvlaanderen.be.
 • Recht van verzet Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. Je kan dit eenvoudigweg doen door het verzenden van een mail aan ons op volgend e-mailadres: info@logereninvlaanderen.be.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Uitoefening van je rechten Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@logereninvlaanderen.be, per post naar Diestsevest 40, 3000 Leuven of telefonisch op het nummer 016 28 60 35.
 • Profiling De verwerking van je persoonsgegevens omvat profiling.
 • Recht om klacht in te dienen Indien je een klacht hebt, vragen wij om ons rechtstreeks te contacteren hetzij per e-mail naar info@logereninvlaanderen.be, per post naar Diestsevest 40, 3000 Leuven of telefonisch op het nummer 016 28 60 35.. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om tegemoet te komen aan je bezorgdheid omtrent de verwerking van je persoonsgegevens.
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel 02 274 48 00, Fax 02 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Copyright

Van deze Website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Logeren in Vlaanderen vzw.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze Website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze Website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: mei 2018
 


Conditions of use and confidential processing of personal data

Privacy declaration

The not-for-profit organisation Logeren in Flanders [Stay in Flanders] is the owner of the brand Vlaanderen Vakantieland and of the website www.logereninvlaanderenvakantieland.be. This is a public website which contains the promotional information of advertisers and accommodation operators.

Logeren in Vlaanderen is proud of taking good care of its customers. Taking good care of the personal data you share with us forms an important part of this. This privacy declaration explains how we use your data to provide you with a better and inspiring user experience.

Protection of your privacy - responsible processor

The not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen with its registered office at Diestsevest 40, 3000 Leuven is the owner of the brand Vlaanderen Vakantieland and the website www.vlaanderenvakantieland.be.

Logeren in Vlaanderen is the organisation responsible for the processing of personal data on the website www.logereninvlaanderenvakantieland.be (hereinafter: “the Website” or www.logereninvlaanderenvakantieland.be) and undertakes to respect and protect the confidential nature of your personal data.

The term "confidential" processing means that we process your personal data “confidentially” in compliance with the usual statutory national and international regulations, including the Belgian act of 8 December 1992 on the protection of personal privacy (B.S., 18 March 1993), amended by the act of 11 December 1998 (B.S., 3 February 1999) and the General Data Protection Regulation when it comes into effect on 25 May 2018. So, no personal data whatsoever such as address, email, telephone and fax number, demographic information or identification details will be processed without you having given your consent for this processing and without you knowing the reason for that processing.

Recording of personal data

You are free to visit the website ‘www.logereninvlaanderenvakantieland.be’ and consult all of the available information about the organisation, the products and their prices without having to give any personal data whatsoever.

Whenever you do provide personal data, the not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen will handle it in accordance with the privacy policy described here and the statutory requirements relating to the processing of personal data.

Confidential processing of data

The personal data collected by the not-for profit organisation is stored in a secure environment which is not accessible to the public. The file can only be accessed by a limited number of people instructed by the not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen. The information will be used solely for internal purposes. The not-for-profit organisation will not generally forward personal data to third parties, except to comply with statutory obligations and in the event of a specific request by the legal authorities or the police.

In the exceptional event that the not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen forwards personal data to organisations or companies with whom the not-for-profit organisation cooperates this will be stated specifically or you will be specifically asked for your consent.

The not-for-profit organisation will NOT sell your details to third parties.

What personal data are processed?

 • Category 1 The data we retain under this category are not personal data. We retain:
  • How many times a specific term is searched for on the search results page (but not by whom or when).
  • How often a filter in the faceted navigation is clicked on (but not by whom or when).
  • Searches are forwarded to the booking module of Stardekk, but the personal data of the person conducting that search are not  with the exception of the search parameters that the person concerned has manually entered.
  • For users who are not logged in a session cookie is set which tracks whether the visitor is logged in or not. This session cookie also tracks what search parameters the visitor used, but only so that he can return to the previous page via “Return to summary”. Favourites are also saved for a user who is not logged in. This session cookie remains only for the duration of the visitor’s browser session - until this finishes – and is not stored anywhere permanently.
  • A cookie is set to track whether or not the user has clicked away the slide-out at the bottom of the page. This is to ensure that this does not continue to appear after it has been clicked away.
  • A cookie is set if the user is not logged in for technical reasons. This cookie does not contain any personal data.
 • Category 2 (create account) The data we retain under this category are personal data, specifically your first name, surname, password, email address, telephone number, address details (street, house number, box number, postcode, district, country), date of birth, gender, your interests (in terms of holiday accommodation, activity and facilities), date of creation, date last updated, last login date, active language used to create a profile and the management of an account on the Website. Your favourite accommodation and booking history are also retained in the account. 
 • Category 3 (newsletter registration) Your email address, including interests on registering for our newsletter on the Website.
 • Category 4 (Holiday Cheque purchase) Your purchase amount, first name, surname, street, house number, box number, postcode, district, country, telephone number, email address, any invoicing details on purchasing the Holiday Cheque on the Website.
 • Category 5 (Ordering accommodation brochure) Your first name, surname, email address, street, house number, box number, postcode, district, country, telephone number, gender, date of birth (and any data in category 2 if you decide to create an account and category 3 if you decide to register to receive the newsletter when ordering our accommodation brochure on the Website.
 • Category 6 (booking accommodation) Your email address, arrival and departure dates, first name, surname, number of people, telephone number, address, credit card details as a guarantee when booking accommodation via the Website.
 • Category 7 (accommodation contact request) Your email address, reason, first name, surname, telephone number, message (possibly also data in category 2 if you decide to create an account and category 3 if you decide to register to receive the newsletter) for a contact request to accommodation on the Website.
 • Category 8 (Logeren in Vlaanderen contact request) Your reason for contact, first name, surname, email address, street name, house number, postcode, town, country, telephone number and message (possibly also data in category 3 if you register to receive the newsletter) for a contact request to Logeren in Vlaanderen on the Website.
 • Category 9 (reviews) Your message, email address, first name, surname, location score, hygiene score, welcome score, comfort score, food score,  tour company when placing a review on the Website.
 • Category 10 (dynamic forms) Your first name, surname, email address, street, house number, box number, district, postcode, any competition question answer (possibly also data in category 3 if you decide to register for the newsletter) for the completion of a dynamic form (e.g. a competition form).
 • Category 11 (membership) First name, surname (of main and joint operator), Email address ( of main and joint operator), telephone number, mobile number, name of accommodation, type of accommodation, website address, postal address of accommodation, invoicing name, invoicing address, VAT number, permit.
 • Category 12 (market studies) Your fist name, surname, telephone number, email address for registration to receive the newsletter and/or ordering the accommodation brochure on the Website.
 • Category 13 (IP-address) Your IP address,  to guarantee security and availability by the host company.
 • Category 14 (spam control) Your IP address, the user agent, the request address (request URI) and the referrer for the control of spam. These data are not retained beyond the request, merely the result of whether or not it is spam.
 • Category 15 (personal data of others) We use the data of others which has been supplied by you, for example for the people who are on your booking. If you supply the data of others, you must be certain that they agree to this and consent to you providing this information. You must also ensure that they know how their personal data can be used by us, if applicable.

The reason for processing personal data

 • Category 1 The provision and improvement of this Website and the inclusion of data in anonymous statistics, from which the identity of specific persons or companies cannot be derived, with the legitimate interest of not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen continuing to improve its Website and services as the legal grounds for this.
 • Category 2 The management of your account on the Website with a view to the use of our webshop and Website, with the implementation of a contract which was requested by you as the legal grounds for this. And if indicated by you, also the sending of direct marketing, with your explicit, prior consent as the legal grounds for this. If health-related data provided by you are used for direct marketing, naturally this is only with your prior consent.
 • Category 3 The sending of direct marketing, newsletters, activities and promotions, with your explicit, prior consent as the legal grounds for this. If health-related data provided by you are used for direct marketing, naturally this is only with your prior consent.
 • Category 4 The delivery and invoicing of products you have ordered, with the implementation of a contract requested by you as the legal grounds for this.
 • Category 5 The delivery and invoicing of products you have ordered, with the implementation of a contract requested by you as the legal grounds for this.
 • Category 6 and 7 The booking of a holiday stay or responding to a question, with the implementation of a contract requested by you as legal grounds for this.
 • Category 8 The response to a question, with your explicit and prior consent as the legal grounds for this.
 • Category 9 To contact you within the context of the placing of a review, with the legitimate interests of not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen to continue to improve its Website and services as the legal grounds for this.
 • Category 10 To contact you within the context of a competition in which you have participated, with the implementation of a contract requested by you  as the legal grounds for this.
 • Category 11 The creation of membership, with the implementation of a contract requested by you as the legal grounds for this.
 • Category 12 To contact you within the context of marketing studies with the legitimate interest of not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen to continue to improve its Website and services as the legal grounds for this.
 • Category 13 To guarantee security and availability with the legitimate interest of not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen to continue to improve its Website and services as the legal grounds for this.
 • Category 14 For the control of spam with the legitimate interest of not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen to continue to improve its Website and services as the legal grounds for this.
 • Category 15 The booking of a holiday stay or the response to a question, with the implementation of a contract requested by you as the legal grounds for this.

Google Analytics

Via our Website a cookie is set by the American company Google, as part of the “Analytics” service. We use this service to obtain and update reports on how visitors are using the Website. Google may supply this information to third parties if Google is statutorily obliged to do so, or in the event that the data is processed by third parties on behalf of Google. We have no influence over this. We have consented to Google using the analytics information obtained for other Google services.

The information collected by Google is anonymised where possible. Your IP address is emphatically not provided. The information is transferred to Google and stored on servers in the United States. Google states that it observes the Privacy Shield principles and is affiliated to the Privacy Shield programme of the American Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of personal data.

Retargeting cookies

We use retargeting cookies. As a result we can show advertisements on third party websites on the basis of your previous visits to our Website. We use Facebook Pixel for this.

Facebook buttons

Our Website contains buttons to enable the sharing of web pages on social networks like Facebook. These buttons work using items of code that originate from Facebook. Cookies are set using this code. We have no influence over this. Please read Facebook’s privacy declaration (which changes regularly) to read what they do with your personal data that they process via these cookies.

The information they collect is anonymised where possible. The information is transferred to Facebook and stored on servers in the United States.  Facebook states that it observes the Privacy Shield principles and is affiliated to the Privacy Shield programme of the American Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of personal data.

About deletion of cookies

You can find more information about the enabling, disabling and deletion of cookies in the instructions and/or using the Help function of your browser. Some tracking cookies are set by third parties. These can be removed centrally via Your Online Choices so that they cannot be set on the website of a third party.

Consent to processing

If the not-for-profit organisation wishes to process your personal data for other purposes, or wishes to provide them to organisations or companies with which it cooperates, the not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen shall request your explicit consent to do so, which you are entitled to refuse.

Processing duration

These data are processed by us for the duration necessary as a result of the purposes described above.

Profiling

The processing of your personal data also consists of profiling. This implies that we build up a profile on you so that we can show you appropriate advertisements and offers. However, you will not be subjected in any way to any automated decision-making process on the basis of this profile.

Access to data

The not-for-profit organisation will not generally forward personal data to third parties, except to comply with statutory obligations and in the event of a specific request by the legal authorities or the police. In the exceptional case that the not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen forwards data to organisations with which the not-for-profit organisation cooperates (Westtoer, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Provincie Antwerpen), this will be specifically stated or your specific consent will be requested.

The data can be consulted or processed by personnel employed by Logeren in Vlaanderen not-for-profit organisation. We guarantee an equivalent level of protection by imposing legally enforceable contractual obligations on those employees and appointees parties, which are comparable to this privacy declaration.

We cooperate with carefully selected suppliers who carry out specific tasks for us (e.g. IT).  If we share personal data with other organisations, we require them to safeguard these personal data and we prevent them from using the data for their own marketing purposes. We only share the personal data our suppliers and partners require to enable them to provide us with their services with the implementation of a contract requested by you as the legal grounds for this.

The not-for-profit organisation will NOT sell your details to third parties.

Your rights

 • Right to access and inspection  You have the right to inspect and correct any inaccurate or incomplete data that the not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen has collected about you. Furthermore, you can request that your personal data is deleted from the files of the not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen at any time.
 • Right to correction, addition and deletion of personal data You are free to decide whether to share your personal data with the not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen.
  You acknowledge that by refusing to provide or requesting to delete personal data, certain products and services will not be available to you.
  If you do not/no longer wish to receive communication from, you can unsubscribe to receiving emails at any time via unsubscribe or by email (info@logereninvlaanderen.be) or by letter (not-for-profit organisation Logeren in Vlaanderen, Diestsevest 40, 3000 Leuven), stating your name, postal address and email.
  You will continue to receive service-related messages from us in relation to current contracts.
  You will also still have the opportunity to correct, add to or delete personal data by logging onto the portal. If you require help, you can still contact Logeren in Vlaanderen on 016 28 60 35 or via info@logereninvlaanderen.be.
 • Right object You also have the right to object against the processing of your personal details for serious and legitimate reasons.
  In addition, you always have the right to object to the use of personal data for the purposes of direct marketing; in such cases you do not have to give any reasons.
  You can do this simply by sending an email to us at the following email address: info@logereninvlaanderen.be.
 • Right to free data transfer You also have the right to obtain and/or transfer to other responsible parties, the data that is processed by us in structured, accessible and machine-readable format.
 • Right to withdraw consent provided processing is based on your previous consent, you have the right to withdraw that consent.
 • Exercising your rights You can exercise your rights by contacting us, either by email to info@logereninvlaanderen.be, by post to Diestsevest 40, 3000 Leuven or by telephone to 016 28 60 35.
 • Automatic decisions and profiling The processing of your personal data does not include profiling and you will not be subjected by us to automated decisions.
 • Right to complain If you have a complaint, we ask you to contact us directly  either by email to info@logereninvlaanderen.be, by post to Diestsevest 40, 3000 Leuven or by telephone to 016 28 60 35. We shall take all possible measures to address your concerns about the processing of your personal data.
  You have the right to submit a complaint to the Belgian Privacy Commission: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel 02 274 48 00, Fax 02 274 48 35, email: commission@privacycommission.be. This is without prejudice to a provision for a civil court. If you suffer loss as a consequence of the processing of your personal data, you can submit a claim for compensation.

Security

We have developed security measures which are designed, technically and organisationally, to prevent the destruction, loss, falsifying, amendment, unauthorised access or release by mistake to third parties of personal data collected, together with any other unauthorised use of those data.

We cannot be held liable in any event for any direct or indirect loss arising from the incorrect or unlawful use of personal data by a third party.

You must observe the security conditions at all times, including by preventing any unauthorised access to your login details and password. As the only person responsible for the use made of the Website on your computer, IP address and your identification details, you are also responsible for their confidentiality.

Copyright

No text or images whatsoever on this Website may be reproduced without the specific consent of Logeren in Vlaanderen not-for-profit organisation.

Amendments to this Declaration

This Declaration supersedes all previous versions. We may amend this Declaration at any time, so please check our Website(s) regularly for any updates. If significant amendments are made, we shall place a clear notification on our Website(s) and, if applicable, also communicate the amendments electronically.

Last updated: may 2018

 

Laat je inspireren

Ik ontvang graag inspiratie en de leukste vakantietips van Logeren in Vlaanderen Vakantieland.