Corona

Kan ik nog logeren in Vlaanderen Vakantieland met het coronavirus?

Lees hier >

Reglement deelname Logeren Plus 2017

1. Organisatie
De oproep wordt georganiseerd door Logeren in Vlaanderen vzw (LiVV), Diestevest 40, 3000 Leuven.
De oproep is zonder aankoopverplichting vanuit de organisatie.

2. Deelnemingsvoorwaarden
a. Door deel te nemen aan deze oproep, verklaart elke kandidaat zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en kan achteraf geen verzet aantekenen over zijn deelname of de procedure van de oproep. Verder aanvaardt elke kandidaat hierbij de (bijkomende) beslissingen die Livv in verband met de oproep zal treffen.

b. Een kandidatuur is pas geldig wanneer een volledig ingevuld deelnemingsformulier ingediend wordt binnen de inschrijvingsperiode tot en met 6 februari 2017. Het formulier wordt ingediend via https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/formulieren/logeren-plus-deelnameformulier/
LiVV kan beslissen om de termijn van de kandidatuurstelling te verlengen.

c. Deelnemen aan deze oproep is gratis.

d. De uitslagen van de oproep zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten.

e. Wie komt in aanmerking om deel te nemen?
Logiesuitbaters deelnemend (logiesboek en/of website) aan de campagne Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2017, die geldig inschrijven en die een Logeren Plus-beleving aanbieden. Een kandidatuur is pas geldig wanneer een volledig ingevuld deelnemingsformulier ingediend wordt binnen de inschrijvingsperiode tot en met 6 februari 2017.

3. Selectie Logeren Plus
a. LiVV selecteert in samenwerking met de Provinciale Toeristische Organisaties de Logeren Plus-pakketten en de 15 filmopnames.  Er is geen verhaal mogelijk tegen deze beslissing.

4. Promotie
a. Elk geselecteerd logies krijgt extra zichtbaarheid op de website en social media-kanalen van LiVV.

b. De 15 geselecteerde logies voor filmopnames krijgen een kortfilm gemaakt in zijn/haar uitbating.

c. De geselecteerden logies worden verwittigd.

5. Gebruik persoonsgegevens
a. De persoonsgegevens die LiVV over de kandidaten verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

b. Door deel te nemen verleent elke kandidaat zijn onvoorwaardelijke toestemming om zijn gegevens uit de kandidatuurstelling te gebruiken in LiVV-publicaties (online, print, …) en eventuele publicaties in de media.

6. Rechten en aansprakelijkheid
a. LiVV behoudt zich het recht om een kandidaat te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de kandidaat op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens LiVV of derden.

b. LiVV behoudt zich het recht een reserve kandidaat te selecteren indien blijkt dat de geselecteerde kandidaat niet aan de gestelde voorwaarden voldoet.

c. LiVV behoudt zich tevens het recht om de oproep, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden en/of de promotie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de kandidaten.

d. LiVV is niet aansprakelijk voor enige schade, noch kosten, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op welke wijze dan ook met de oproep verband houdt.

e. LiVV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die ontstaat door netwerkstoringen of problemen met hard- en software en daarmee samenhangend verlies of onvolledige registratie van gegevens.

f. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als basis voor welke verplichting dan ook vanwege LiVV.

g. LiVV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven.

h. Dit reglement is onderworpen aan Belgische recht van toepassing.

7. Algemene bepalingen
a. Voor zaken waarin deze voorwaarden niet zou voorzien, is LiVV gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om deze oproep goed te laten verlopen. Deze eventuele bijkomende maatregelen maken dan integraal deel uit van deze voorwaarden.

Contactgegevens
Logeren in Vlaanderen vzw
Diestsevest 40, 3000 Leuven

Laat je inspireren

Ik ontvang graag inspiratie en de leukste vakantietips van Logeren in Vlaanderen Vakantieland.